70-90-talshus

För snart 50 år sedan beslöt riksdagen att en miljon bostäder skulle byggas på 10 år för att komma till bukt med bostadsbristen som uppkommit ur hög arbetskraftinvandring och inflyttning till städerna. Detta innebar ett standardiserat byggande i städernas utkant. Dock gick luften ur när byggprojekten fick dåligt rykte på grund av bristande kvalitet och dålig anpassning till omgivningen. Under senare delen av 70-talet återgick man därför till en mer hantverksmässig utformning av bostadsproduktion.

Denna reaktion fortsatte under 1980-talet och bostadsproduktionen minskade kraftigt och genomfördes inte längre i så stora enheter. Istället visade byggandet på större variation både när det gällde stadsplanering och fastigheternas exteriör.  Storskalighetens fasader (betongelement, plåt, puts, tegel eller något skivmaterial) byttes mot puts i olika kulörer, fasadtegel med någon mönstermurning eller infärgade betongelement. Dessutom varierades fasaderna med burspråk. Många nya byggnadsmaterial och byggtekniker tillkom, som lätta regelfasader med puts direkt på isolerande skivor av mineralull eller skumplast.

I början av 90-talet blev det tvärstopp i bostadsbyggandet. Bank- finans- och fastighetskrisen gjorde att fastighetsbolag, byggbolag och banker kom på obestånd och hög arbetslöshet följde i krisens spår. I slutet av 1990-talet hämtade sig ekonomin igen men bostadsbyggandet kom inte riktigt igång och enligt Statiska Centralbyrån ligger bostadsbyggandet kvar på samma låga nivå som i början av 90-talet.

Ladda ner pdf

Tjänsteblad 70 till 90-talshus

Ladda ner SEHED Tressons tjänsteblad för 70 till 90-talshus
Ladda ner pdf

Fönster

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av befintliga träfönster

I samband med renoveringen kan befintligt fönsterglas ersättas med fönsterglas med bättre isoleringsförmåga.

Beklädnad

Vi kan beklä befintlig fönsterkarm med aluminiumprofil samt byta befintlig båge till aluminiumbåge med nytt fönsterglas.

Byte av befintliga fönster

Rivning av fönsterbåge och –karm och montering av ny fönsterbåge- och karm.

Fasad

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av putsfasad

Vi tvättar, lagar skadad puts och applicerar ny fasadfärg. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det om vi gör en enklare fasadbehandling som oftast innebär tvätt, lagning av skador och ommålning.

Blästring av putsfasad

Vi blästrar, högtryckstvättar, lagar större skador i putsfasad och slutligen finputsar hela ytan.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Nerknackning av puts, eventuell lagning och förstärkning av stomme, nytt bruk och färg appliceras. Görs när befintlig puts är i så dålig kondition att den ej går att renovera.

ROT-system

Vi kan applicera ett helt nytt putsskick på befintlig puts. Detta är dock endast möjligt om befintlig puts håller tillräcklig kvalitet.

Putsning av tegelfasad

Befintlig tegelfasad kan putsas i olika utföranden.

Tilläggsisolering

Isoleringen monteras på befintlig puts, sedan armeras den med stålnät alt. glasfibernät och slutligen appliceras ett tjockputs- eller tunnputssystem.

Ventilerat fasadsystem

Vi utför olika typer av ventilerade fasadsystem t.ex. genom montage av fasadskiva eller dränerad cellplastskiva.

Tvätt av fasadtegel

Vi tvättar delar eller hela den befintliga tegelfasaden. Begär alltid en provtvättning så att ni säkerställer att resultatet motsvarar era förväntningar.

Beklädnad

På vissa befintliga fasader av andra material kan beklädnad med murat fasadtegel ske.

Putsning av fasadtegel

Befintlig tegelfasad kan putsas.

Montering av fasadskivor

Vi monterar olika typer av fasadskivor på fasaden.

Balkong

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering

Olika ytbehandlingar dels för att öka livslängden och dels för att skapa en mer estetiskt tilltalande balkong.

Framkantsgjutning

Utförs om balkongens framkanter är i så dålig kondition att de ej går att renovera. I samband med detta brukar ytbehandling göras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Omgjutning av betongplattan

Hela plattan rivs och en ny betongplatta gjuts. I samband med detta brukar ytbehandling göras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Räcken och inglasningar

Vi renoverar eller tvättar befintliga räcken, monterar nya räcken samt utför olika typer av inglasningar av balkongen.

Tak

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Takduk och takpapp

Vi genomför omläggning av takduk samt omläggning av takpapp.

Takpannor av lertegel eller betong

Tvättning av takpannorna.

Renovering av takpannorna

Demontering av befintliga takpannor, ny papp och tegelläkt och sedan återmontering av befintliga takpannor.

Omläggning av takpannor

Rivning av befintliga takpannor, ny papp och tegelläkt och sedan montering av nya takpannor.

Övrigt

Vi byter takbrunnar, takrännor och takluckor samt ser över taksäkerheten. Dessutom genomför vi alla typer av plåtarbeten; lagning av läckage, byte av fotränna med mera.