30 till 60-talshus

Stockholmsutställningen 1930 anses vara genombrottet för funktionalismens idéer i Sverige. Byggnaderna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat och därför förekom ingen dekorativ utsmyckning. De nya husen fick släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former.

På 40-talet avstannade i princip allt bostadsbyggande på grund av andra världskriget, byggnadsmaterial var en bristvara. Husen som ändå byggdes fick skyddsrum. Inte förrän i slutet av decenniet kom byggandet igång igen. Nya typer av stora punkthus, med kvadratiska planer, blev populära och lamellhusen blev tjockare med många enkelsidiga lägenheter.

Husen på 1950-talet byggdes i sten och betong. Väggarna var ofta av tegel och murade i två sektioner, en så kallad kanalmur med en isolerande luftspalt i mitten. Det har visat sig vara en effektiv isolering, betydligt bättre i praktiken än i teorin.

Under 60-talet var den vanligaste hustypen lamellhus i tre våningar, oftast med betongstomme och tegelfasad. De flacka sadeltaken hade lertegel eller betongpannor.

Bjälklagen mellan våningsplanen göts i betong. Tillsammans med de gedigna väggarna gör det huset stabilt och tåligt.

Ladda ner pdf

Tjänsteblad 30 till 60-tals hus

Ladda ner SEHED Tressons tjänsteblad för 30 till 60-tals hus
Ladda ner pdf

Fönster

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av befintliga träfönster

I samband med renoveringen kan befintligt fönsterglas ersättas med fönsterglas med bättre isoleringsförmåga och bullerdämpande egenskaper.

Beklädnad

Vi beklär befintlig fönsterkarm med aluminiumprofil samt byter befintlig båge till aluminiumbåge med nytt fönsterglas.

Byte av befintliga fönster

Rivning av fönsterbåge och – karm och montering av ny fönsterbåge- och karm. Variationer förekommer, t.ex. insticksmontage.

Fasad

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av putsfasad

Vi tvättar, lagar skadad puts och applicerar ny fasadfärg.

Blästring

Blästring, högtryckstvättning, lagning av större skador och slutligen finputsning av hela ytan.

Nerknackning av befintlig puts och omputsning

Nerknackning av puts, eventuell lagning och förstärkning av stomme, nytt bruk och färg appliceras. Görs när befintlig puts är i så dålig kondition att den ej går att renovera.

ROT-system

Betyder att ett helt nytt putsskikt appliceras på befintlig puts. Kan bara göras om befintlig puts har tillräckligt god kvalitet. Motsvarande renoveringssystem på en tunnputsad fasad innebär montering av ett glasfibernät på befintlig puts som appliceras med ny tunnputs och färg.

Putsning av tegelfasad

Befintlig tegelfasad kan putsas i olika utföranden.

Tilläggsisolering

När det gäller tilläggsisolering, kan vi isolera på de flesta underslag, såsom puts, trä och tegel. De vanligaste typerna är mineralull och cellplast. Rådgör alltid med en fackman om vilken typ av isolering din fastighet behöver.

Ventilerat fasadsystem

Vi utför olika typer av ventilerade fasadsystem t.ex. genom montage av fasadskiva eller dränerad cellplastskiva.

Fasadtegel

Vi tvättar hela eller delar av befintlig tegelfasad. Begär alltid en provtvättning så att ni säkerställer att resultatet motsvarar era förväntningar. Vi kan beklä vissa befintliga fasader av andra material med murat fasadtegel och befintlig tegelfasad kan putsas.

Fasadskivor

Vi kan montera olika typer av fasadskivor, såsom fibercementskivor och kompositskivor, på fasaden.

Balkong

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Renovering av betongplattan

Vi lagar mindre skador på betongplattan samt utför olika ytbehandlingar dels för att öka livslängden och dels för att skapa en mer estetiskt tilltalande balkong.

Framkantsgjutning

Utförs om balkongens framkanter är i så dålig kondition att de ej går att renovera. I samband med detta brukar ytbehandling göras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Omgjutning av betongplattan

Hela plattan rivs och en ny betongplatta gjuts. I samband med detta kan ytbehandling genomföras. Möjlighet finns kanske också att utöka/förlänga balkongen om den befintliga konstruktionen tillåter detta. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Påhängsbalkonger

Vi monterar olika typer av påhängsbalkonger, allt från betong till lättkonstruktioner med trallgolv, beroende på fastighetens förutsättningar. Detta kräver dock alltid bygglov och att en konstruktör kontaktas.

Räcken och inglasningar

Vi renoverar eller tvättar befintliga räcken, monterar nya räcken samt utför olika typer av inglasningar av balkongen.

Tak

Det finns varianter och olika typer av nedanstående tjänster, kontakta oss om du inte finner det du söker här. För utförligare information, ladda hem tjänstebladet.

Takpannor av lertegel eller betong

Tvättning av takpannorna.

Renovering av takpannorna

Demontering av befintliga takpannor, ny papp och tegelläkt och sedan återmontering av befintliga takpannor.

Omläggning av takpannor

Rivning av befintliga takpannor, ny papp och tegelläkt och sedan montering av nya takpannor.

Takduk och takpapp

Vi genomför omläggning av takduk samt omläggning av takpapp.

Övrigt

Vi genomför alla typer av plåtarbeten, taksäkerhet, över- och underbeslag, vindskivor, takluckor, hängrännor, fotplåt och rännkrok samt målning/ommålning av plåttak.